Major repairs

Major repairs

Major repairs

Overhaul of the 4K-512 highway “Urtabuz K.-Zhomboy sh.-Galakapa K.”on a plot of 0-2 km

Portfolios