Overhaul

Overhaul

Overhaul

Overhaul of the M-39 highway “Almaty-Bishkek-Tashkent-Shakhrisabz-Termez” on the 1104-1108 km section

Portfolios